• สุภาพร มะรังษี posted an update 1 year, 8 months ago

    คณะพยาบาลศาสตร์ นำคณาจารย์ และบุคลากร เข้ารับการอบรม โครงการพัฒนาสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ ในการนี้ได้รับความอนุเคราะห์จาก อาจารย์ ดร.ณัฐพล แสนคำ และอาจารย์.ดร.ชาติวุธ จิรันธนาทร เป็นอย่างสูงในการใก้ความรู้กับผู้เข้ารับดารอบรมในครั้งนี้