• สุภาพร มะรังษี posted an update 1 year, 7 months ago

    14 ตุลาคม 2563 เข้าร่วมพิธีทอดถวายกฐินสามัคคีที่บ้านเมืองตำบลเมืองฝางอ.เมือง.จ.บุรีรัมย์ ชาวบ้านน่ารักม่กให้การต้อนรับเป็นอย่างดี ขอบคุณการต้อนรับที่ทำให้พวกเราประทับใจ