• สุภาพร มะรังษี posted an update 1 year, 7 months ago

    10 ตุลาคม 2563 ร่วมพิธีต้อนรับบัณฑิตในการซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรและให้คำแนะนำบัณฑิตในการปฏิบัติตััวเพื่อป้องกัน covid-19 ขอบคุณผู้บริหารที่ไว้วางใจและให้โอกาสในการพัฒนาตนเอง