• เสกสิทธิ์ ดวงคำ posted an update 6 months, 3 weeks ago

    15 มีนาคม 2566 เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การขอตำแหน่งทางวิชาการและเทคนิคการจัดทำเอกสารประกอบการสอน ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคาร 12