• เสกสิทธิ์ ดวงคำ posted an update 6 months, 3 weeks ago

    17 มกราคม 2566 13.00 -16.00 น.
    ออกนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข ณ โรงพยาบาลกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์