• เสกสิทธิ์ ดวงคำ posted an update 6 months, 3 weeks ago

    23 มกราคม 2566 9.00 -12.00 น.
    ออกนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข ณ โรงพยาบาลห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์