• เสกสิทธิ์ ดวงคำ posted an update 6 months, 3 weeks ago

    26 พฤศจิกายน 2565 เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการศูนย์อาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ณ ห้องประชุมพุทธรักษา ชั้น 3 อาคาร 15 โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะด้านสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้สัมผัสอาหารในศูนย์อาหาร จำนวน 65 ราย โดยได้รับเกียรติจากท่าน รศ.มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ