• เสกสิทธิ์ ดวงคำ posted an update 1 year, 6 months ago

    19 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 9.00-12.00 น. ปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์นักศึกษารอบรับตรง รอบที่ 2 ของหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์