• พิชิต วันดี posted an update 6 months, 3 weeks ago

    26,28 ตุลาคม 2564 บรรยายอบรมการเตรียมความพร้อมทักษะดิจิทัล เพื่อก้าวสู่ตลาดแรงงานให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4