• พิชิต วันดี posted an update 11 months, 3 weeks ago

    31​ พค.​ 2564 อบรมเทคนิคการจัดการเรียนการสอนและการจัดการวัดและประเมินผลในการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-2019