• พิชิต วันดี posted an update 11 months, 4 weeks ago

  29 เม.ย.2564 ร่วมประชุมการทวนสอบรายวิชาระดับหลักสูตร
  ของสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

  ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการทวนสอบ ประกอบด้วย
  ผศ. ดร.พรรณี แพงทิพย์
  ดร.วิยดา ยะไวทย์
  และ ผศ.ดร.กมลรัตน์ สมใจ