• พิชิต วันดี posted an update 11 months, 4 weeks ago

    26 เมษายน 2564 อบรมออนไลน์ เรื่อง เทคนิคการเขียนตำราที่ดี เพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการ: สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยากร ศ.ดร.พัฒนา เหล่าไพบูลย์ และ รศ.ดร.มัลลิกา คงเกียรติขจร คณะเทคโนโลยี จัดโดยศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอนฝ่ายดิจิทัล มหาวิทยาลัยขอนแก่น