• 16 มิ.ย. 64 คณะครุศาสตร์จัดกิจกรรมปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ ซึ่งเป็นบุคลากรสายวิชาการ จำนวน 8 คน โดยมีอาจารย์ที่เพิ่งเข้าปฏิบัติงานเป็นครั้งแรก 1 คน คือ อ.เน หรือ อ.วรัชยา พนมรัมย์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ส่วนอีก 7 คน เป็นอาจารย์ของคณะครุศาสตร์ที่ทำงานร่วมกันมาแล้ว การจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และการประกันคุณภาพ แต่สิ่งสำคัญยิ่งกว่านั้นคือการพบปะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เติมพลังในการทำงาน เพื่อให้งานสำเร็จราบรื่น และเพื่อร่วมงานทุกคนก็มีความสุข ในบ้านครุศาสตร์