• เข้าร่วมอบรมออนไลน์ เรื่องการเขียนข้อเสนอการวิจัยเพื่อเสนอขอรับทุนในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.อีสาน ในวันที่ 26 กรกฏาคม 2564 วิทยากร ศ.ดร. ปริญญา จินดาประเสริฐ ศ.ดร. สมชาย วงศ์วิเศษและศ.ดร. ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช