• เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ในการจัดการเรียนรู้แบบ active learning (ครั้งที่ 2) ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ในวันพุธที่ 26 พฤษภาคม 2564