• 8 พฤษภาคม 2563 ทดสอบวัดความรู้เบื้องต้น เรื่อง จิตวิทยาแนะแนวและการให้คำปรึกษา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิคส์ จัดโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1