• ผศ.ดร.พัชรี ถุงแก้ว posted an update 1 year, 8 months ago

    6 กันยายน 2564 วิทยากรอบรมครูแนะแนวแบบออนไลน์ เรื่อง “รู้ตน รู้งาน สานฝันสู่อาชีพ” ณ โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรพ์ อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร