• nongnuch hormniam posted an update 8 months, 2 weeks ago

    คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้ส่งตัวแทนนักศึกษาชั้นปีที่ 3 เข้าประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์สร้างสรรค์ โดยมีอาจารย์นงนุช หอมเนียมเป็นที่ปรึกษาโครงการ ในประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 14 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม สาขาพยาบาลศาสตร์ เรื่อง การวิจัยเชิงสุขภาพ สร้างดุลยภาพชีวิตในยุค Next Normal ในวันที่ 7 -8 กรกฎาคม 2565 โดยได้รับรางวัลระดับดี ขอขอบคุณทีมผู้บริหาร คณาจารย์ที่คอยให้การสนับสนุนและนักศึกษาที่ตั้งใจเป็นอย่างดี