• วริษฐา รัตนวโรภาส posted an update 2 years, 2 months ago

  วันอังคารที่ 31 มีนาคม 2563 เวลา 14.30 น -16.00 น
  ประชุมคณะกรรมการดูแลอาจารย์ชาวต่างชาติ

  ขอขอบคุณ
  ผศ. ดร. นวมินทร์ ประชานันท์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ
  ผศ.ดร. อัครพนท์ เนื้อไม้หอม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  สำนักงานกิจการต่างประเทศ และผู้เข้าประชุมทุกท่าน