• วริษฐา รัตนวโรภาส posted an update 2 years, 2 months ago

  วันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2563
  อบรมการจัดการเรียนการสอนแบบระบบออนไลน์ online อาจารย์รุ่น 1
  ผ่านโปรแกรม Google Hangout Meet เวลา 9.00 น -12.00 น.
  URL การประชุม https://meet.google.com/fgn-cvra-jnc

  เนื้อหา
  การใช้ Learning Management System ( LMS) ในการเรียนการสอนออนไลน์
  – การขอสร้างรายวิชา
  – การนำนักศึกษาเข้าสู่รายวิชา
  – การเพิ่มไฟล์ บทเรียน และเอกสาร
  – การเพิ่มลิงค์ต่างๆ
  – การสร้างกิจกรรมส่งงาน ส่งการบ้าน และการให้คะแนน

  ขอขอบคุณ
  ดร. ณัฐพล และ คุณยุทธนา วิทยากร
  รศ.ดร.ศิราณี จุโฑปะมา รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  ดร. สมศักดิ์ จีวัฒนา ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  ========================================================
  เวลา 13.00 น -14.30 น ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น 2 อาคาร 25
  ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเอกสารประกอบการสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ภาษาอังกฤษทางวิขาการI และภาษาอังกฤษทางวิชาการ II โดยนำเสนอ Lesson Plan

  ขอขอบคุณ
  ผศ. ดร. อัครพนท์ เนื้อไม้หอม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  ผศ. ดร. คำภีรภาพ อินทะนู รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  ประธานกรรมการและเลขานุการทั้ง 3 รายวิชา