• วริษฐา รัตนวโรภาส posted an update 2 years, 7 months ago

  วันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2562
  เข้าร่วม การประชุมวิขาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 7/2562
  ” การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาสำหรับผู้สูงอายุ ความหมายของการศึกษาที่ีไม่มีวันสิ้นสุด”
  ณ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ขอนแก่น

  Saturday 16th November, 2019
  Attending ” The 7th CAS National an International Conference 2019 (CASNIC 2019) ” Transformative Education for the Elderly the Meaning of Continuing Education” at College of Asian Scholars, Khonkaen, Thailand