• ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ การตรวจประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ผ่านพ้นไปด้วยดีจากคณะกรรมการประเมิน รศ.สายหยุด อุไรสกุล รศ.ดร.มนตรี อิสรไกรศีล และอ.ดร.เทิดศักดิ์ โทณลักษณ์ สาขาวิชาได้รับความกรุณา กัลยณมิตรและความเมตตาอย่างสูงจากคณะกรรมการทุกท่าน หากมีสิ่งใดผิดพลาด ขอน้อมรับเพื่อในการแก้ไข ปรับปรุงต่อไป ขอขอบพระคุณสาขาอย่างสูงที่ช่วยเหลือทุกเรื่องครับ