• งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดโครงการ การจัดการความรู้ เรื่อง “กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เชิงรุกในยุคดิจิทัล” โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดโครงการ ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุมพุทธรักษา อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มีเครือข่ายประชาสัมพันธ์ภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เข้าร่วมโครงการเป็นจำนวน 35 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น กันระหว่างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ กับสื่อมวลชน ในประเด็นแนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง ช่องทางและกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เชิงรุกในยุคดิจิทัล และเพื่อนำความรู้และแนวปฏิบัติที่ดี ที่ได้รับจากการแบ่งปัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จาก คุณมยุรี สงวนนาม ประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์ คุณมนัญญา ม่วงสมมุข ผู้รายงานข่าวและผู้ประกาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดบุรีรัมย์ และคุณพิกุล แก้วหาวงษ์ ผู้สื่อข่าวสถานีโทรทัศน์ช่อง 7 จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นวิทยากร