• ลาภกร วัฒนสุข posted an update 2 years, 1 month ago

    เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง”การตัดต่อวีดีทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์” วันที่ 25 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมหงส์พันธ์ อาคารนวัตปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์