• โกวิท วัชรินทรางกูร posted an update 2 years, 8 months ago

    อาจารย์ ดร.โกวิท วัชรินทรางกูร ได้เข้าร่วมการนำเสนองานวิจัยระดับนานาชาติ ที่เมืองมัณฑะเลย์ ประเทศเมียนมา ระหว่างวันที่ 4-7 กันยายน 2562 สนใจเชิญอ่านบทความที่นำเสนอให้หัวข้อบทความและงานวิจัย