• โกวิท วัชรินทรางกูร posted an update 2 years, 8 months ago

    อาจารย์ ดร.โกวิท วัชรินทรางกูร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายมาตรฐานการศึกษาโรงเรียนสาธิต ได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เข้าร่วมรับการฝึกอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ หลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ “หลักสูตรพื้นฐาน” รุ่นที่ ๓/๒๕๖๒ โดยผ่านขั้นตอนการสัมภาษณ์จากโรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ ในวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ทำให้สามารถเข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตร ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. พื้นที่กองพันฝึกส่วนหลัง กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ เขตพระราชฐานในพระองค์ “วิภาวดี” กรุงเทพมหานคร