• คงศักดิ์ ปัตตาฤทธิ์ posted an update 3 months, 3 weeks ago

    นิเทศนักศึกษาในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเคมีออนไลน์ ณ สิ่งแวดล้อมภาค 10 ขอนแก่น และ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 ขอนแก่น ใน วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2565