• คงศักดิ์ ปัตตาฤทธิ์ posted an update 3 months, 3 weeks ago

    นิเทศนักศึกษาในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเคมีออนไลน์ ณ โรงงานน้ำตาลบุรีรัมย์ ใน วันพุธที่ 19 มกราคม 2565