• คงศักดิ์ ปัตตาฤทธิ์ posted an update 1 year, 4 months ago

    14 ก.พ. 64 เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนพุทไธสง เรื่อง การใช้อุแกรณื เครื่องแก้วและความแม่นยำของอุปกรณื