• 20-22 ธันวาคม 2562
    ประชุมชี้แจงและวิพากษ์หลักสูตรเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่สำหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 เพื่อเตรียมการสำหรับการอบรมวิทยากรหลักในโครงการ จัดโดยสถานบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)