• 13 ธันวาคม 2562
    จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้นวัตกรรมการอ่านออกเขียนได้เพื่อเสริมสร้างสุขภาวะของนักเรียนระดับประถมศึกษาในจังหวัดบุรีรัมย์” ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสิริวิชญากร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์