• 7 ธันวาคม 2562
    อบรมโครงการ “การผลิตสื่อวิดีทัศน์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของครูผ่านทางสถานีโทรทัศน์ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนครูให้กับโรงเรียนขนาดเล็กในจังหวัดบุรีรัมย์” ณ ห้องประชุมโกวิทเชื่อมกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์