• 27 พฤศจิกายน 2562
    จัดประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจและลงนามบันทึกข้อความร่วมมือทางวิชาการโครงการ “การพัฒนาการอ่านออกเขียนได้เพื่อเสริมสร้างสุขภาวะสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาในจังหวัดบุรีรัมย์” ระหว่างคณะครุศาสตร์กับโรงเรียนร่วมโครงการ จำนวน 30 โรงเรียน ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสิริวิชาญากร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์