• 23 พฤศจิกายน 2562
    ร่วมงานประชุมวิชาการระดับเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น รุ่นที่ 3 (บรรจุปี พ.ศ. 2561) รอบ 1 ณ โรงแรมตักสิลา จังหวัดมหาสารคาม