• คคนางค์ ช่อชู posted an update 2 years, 8 months ago

    27 สืงหาคม 2562 โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างธนาคารออมสินกับมหาวิทยาล้ัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาได้นำความรู้ไปพัฒนาชุมชน โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เป็นอัตลักษณ์ให้สามารถจำหน่ายได้ มีช่องทางการตลาด สร้างเศรษฐกิจฐานรากให้ดีัขึ้น ซึ่งจะมีการลงพื้นที่ปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง และวันที่ 27 สิงหาคม 2562 ลงพื้นที่ปฏิบัติการทดลองย้อมสีธรรมชาติ ณ กลุ่มทอผ้าเพื่อการผลิต บ้านสนวนพัฒนา ต.โคกสะอาด อ.ลำปลายมาศ