• คคนางค์ ช่อชู posted an update 2 years, 9 months ago

    ระหว่างวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยสำนักบริการทางวิชาการ เป็นเจ้าภาพจัดประชุมสัมมนาเครือข่ายบริการวิชาการอุดมศึกษาไทย (คบอ.) มีมหาวิทยาลัยที่เป็นสมาชิกเครือข่ายทั่วประเทศ จำนวน 37 แห่ง และเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มนครชัยบุรินทร์ รวมผู้เข้าร่วมประชุม 63 คน รูปแบบกิจกรรม ประกอบด้วย ประชุมแลกเปลี่ยนทางวิชการ มีประเด็นการประชุมหารือหลายเรื่อง เช่น บทบาทมหาวิทยาลัยภายใต้กระทรวงใหม่ การทำงานเป็นเครือข่ายวิชาการ และการร่วมมือกันดำเนินงานโครงการรัฐบาล เป็นต้น การลงพื้นที่ดูรุปแบบผลงานบริการทางวิชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ คือ ชุมชนประคำสำโรง ต.ตูมใหญ่ อ.คูเมือง จ.หวัดบุรีรัมย์ เป็นชุมชนที่ใช้มิติวัฒนธรรมดนตรีพื้นบ้านเป็นกลไกในการพัฒนา