• จุฑามาศ พรหมทอง posted an update 1 year, 7 months ago

    อาจารย์จุฑามาศ พรหมทองเข้าร่วมรับการประมินประกันคุณภาพหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุม Complex ชั้น 2