• จุฑามาศ พรหมทอง posted an update 1 year, 10 months ago

    นำนักศึกษาสาขาวิชาบรรณรักษศาสตร์ฯ เข้าร่วมบริการวิชาการ ระบายสี AR ทำที่คั่นหนังสือโครงการทำบุญผ้าป่า เสวนาชุมขน พัฒนาคน ท้องถิ่นสู่ความยั่งยืน วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ณ บ้านโคกว่าน ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์