• จุฑามาศ พรหมทอง posted an update 4 years, 5 months ago

    เข้าร่วมการประชุมสัมมนาระดับนานาชาติ TISE 2020 การศึกษาสารสนเทศในนิเวศภาวะใหม่ วันที่ 13 – 14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ Avani Khon Kaen Hotel & Convention Centre