• จุฑามาศ พรหมทอง posted an update 3 years, 3 months ago

    เข้าร่วมการประชุมสัมมนาระดับนานาชาติ TISE 2020 การศึกษาสารสนเทศในนิเวศภาวะใหม่ วันที่ 13 – 14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ Avani Khon Kaen Hotel & Convention Centre