• จิรวดี โยยรัมย์ posted an update 4 months, 3 weeks ago

    ร่วมพิธีสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายกสภามหาวิทยาลัย วันที่ 23 ธ.ค.2562