• จิรวดี โยยรัมย์ posted an update 1 year ago

    ร่วมนำเสนอผลการวิจัย ๑๒ เดือน ภายใต้การสนับสนุนโครงการท่้าทายไทยปีที่ ๒ “การปรับตัวทางการเกษตรเพื่อการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวรองรับเมืองท่องเที่ยวเชิงกีฬา จังหวัดบุรีรัมย์” วันที่ 7 กันยายน 2562