• ดร.จตุพัฒน์ สมัปปิโต posted an update 2 years, 9 months ago

    เข้าร่วมกิจกรรม”โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนการสอนออนไลน์”
    ***รุ่นที่ 3 วันที่ 23 เมษายน 2563 (09.00-16.00 น.)
    >>>การใช้ Google Hangout Meet ในการสอนแบบเรียลไทม์และประชุมทางไกล
    >>>การใช้ Leaning Management System (LMS) ในการเรียนการสอนออนไลน์