• เอกพล แสงศรี posted an update 2 years, 4 months ago

    โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม ของตัวแทนนักศึกษา สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดย ท่าน รศ. อรรถกร จัตุกูล และ อ. เอกพล แสงศรี พร้อมทั้งคณะ นศ.ตัวแทนสาขา ชั้นปีที่ 1-2 มอบของให้กับ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4 บ้านยางประจิม ตงบ้านยาง อ.เมือง จ. บุรีรัมย์ และ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2 นายชุมพร อิฐทอง ตัวแทนรอบมอบ โดยโครงการนี้เป็นการช่วยเหลือ ชาวบ้านที่อยู่ในช่วงกักตัวและผู้ที่มีภาวะเสียง