• อุภาวัณณ์ นามหิรัญ posted an update 2 years, 2 months ago

    สาขาวิชาภาษาไทยจัดโครงการภาษาและวัฒนธรรมอาเซียนเพื่อการบูรณาการ ประกอบรายวิชา “ภาษา วรรณกรรม และวัฒนธรรมอาเซียน” วันที่ 14-15 ธันวาคม 2563
    ขอขอบคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมรชัย คหกิจโกศล ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ให้เกียรติเป็นวิทยากรและให้ความรู้แก่นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย