• ฉวีวรรณ ยอดอินทร์ posted an update 4 months, 3 weeks ago

    มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์จัดกิจกรรมทำนุบำรุงศาสนาวัฒนธรรม โดยจัดกิจกรรมทำบุญใส่บาตรส่งท้ายปี พ.ศ.2564 พระสงฆ์จำนวน 9 รูปในวันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ณ บริเวณหน้าลานองค์พระพุทธสัพพัญญูสุคโต ซึ่งเป็นพระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในกิจกรรมดังกล่าวมีคณาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมทำบุญใ่ส่บาตรโดยพร้อมเพรียงกัน