• ฉวีวรรณ ยอดอินทร์ posted an update 1 year, 5 months ago

    สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดอบรมงานสารบรรณในงานสาธารณสุข ให้นักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ชั้นปที่ 4 ในวันศุกร์ที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ระหว่างเวลา 09.00 – 16.00 น. แบบออนไลน์ โดยมีท่านวิทยากร คุณชูพงศ์ ธนพรหมาวิวัฒน์ รองปลัดเทศบาลตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ได้สอนงานสารบรรณฉบับใหม่ และการแนะแนวทางการสอบเข้ารับราชการตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขระดับปฏิบัติงานในหัวข้องานสารบรรณและกฎหมายสำคัญที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปใช้ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและการปฏิบัติงานในอนาคต ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้มี นศ.ชั้นปีที่ 4 เข้าร่วม จำนวน 56 คน ครบทุกคน และมีศิษย์เก่าที่สนใจ รวมถึงคณาจารย์ และผุู้สนใจทั่วไปด้วย