• Profile picture of รณชิต สมรรถนะกุล
      ขอบพระคุณท่านอาจารย์เป็นอย่างสูง ที่ได้กรุณามาให้เกียรติมาบรรยายให้ความรู้แก่คณาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ ของเราในการอบรม “การใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ” (MIS) ในวันนี้ (30 มี.ค. 65) ณ ห้องหงส์พันธ์ ชั้น 2 อาคารนวัตปัญญา ครับ