• 26 – 28 สิงหาคม 2565 ลงพื้นที่ ตำบลดอนอะราง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในโครงการย่อย U2T ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์