• บรรพต วงศ์ทองเจริญ posted an update 1 year, 7 months ago

    โครงการพัฒนากระบวนการรับนักศึกษา
    โครงการย่อย โครงการอบรมปรับพื้นฐานเตรียมความพร้อมก่อนเรียนของนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา ชั้นปีที่ 1