• บรรพต วงศ์ทองเจริญ posted an update 1 year, 7 months ago

    รายงานผลการดำเนินงาน
    โครงการปรับปรุงหลักสูตรเก่าตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
    อุดมศึกษาแห่งชาติ TQF
    โครงการย่อย โครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์นักศึกษา
    หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา